Podstawowe informacje o zmianie sprzedawcy

Zmiana sprzedawcy - Twoje prawo.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej są obowiązane zapewnić wszystkim podmiotom, na zasadach równoprawnego traktowania, świadczenie usług polegających na przesyłaniu energii od wybranego przez te podmioty sprzedawcy energii, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie.

Samo świadczenie tych usług ma odbywać się na podstawie umowy przesyłowej, z tym, że nie może ono obniżać niezawodności dostarczania energii poniżej poziomu określonego odrębnymi przepisami, a także nie może powodować niekorzystnej zmiany ceny oraz zakresu dostarczania energii do innych podmiotów przyłączonych do sieci (art. 4 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne).

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne oraz § 23 rozporządzenia przyłączeniowego zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłowych może zażądać zarówno odbiorca uprawniony, jak i dostawca (wytwórca lub przedsiębiorstwo obrotu).

Zgodnie natomiast z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie harmonogramu uzyskiwania dostępu do sieci odbiorcą uprawnionym może być także tzw. odbiorca rozproszony, tj. taki, któremu energia elektryczna dostarczana jest w kilku miejscach odbioru (niezależnie od ich charakterystyki), znajdujących się na terenie działania jednej spółki dystrybucyjnej.

 

Masz prawo do:

Wyboru sprzedawcy - z dostępnych na rynku ofert możesz wybrać tę, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Zwróć uwagę na proponowaną cenę oraz na inne warunki, jak opcje płatności (w tym termin płatności i sposób dokonywania płatności), okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia.

Jeśli zmieniłeś sprzedawcę, a nawet jeśli zrobiłeś to kilkukrotnie, a nie jesteś zadowolony z nowego sprzedawcy, masz prawo wrócić do swojego „pierwszego” sprzedawcy. Sprzedawca ten (tzw. sprzedawca z urzędu), ma obowiązek zawrzeć z Tobą umowę.

Bezpłatnej zmiany sprzedawcy - nie jesteś „przywiązany” do aktualnego sprzedawcy energii elektrycznej, jeśli uznasz, że oferta innego sprzedawcy, działającego na terenie Twojego OSD jest atrakcyjniejsza od obecnej, możesz bezpłatnie dokonać zmiany sprzedawcy.

Równoprawnego traktowania - sprzedawca zawiera z Tobą umowę na takich samych warunkach, jak z innym, równym Tobie, odbiorcą. Jakiekolwiek rozróżnienie kategorii odbiorców powinno być uzasadnione w obiektywny i przejrzysty sposób (np. przynależność do określonej grupy taryfowej).

Uczciwych praktyk handlowych - sprzedawca nie może stosować nieuczciwych i mylących metod sprzedaży – stanowi o tym unijna Dyrektywa o nieuczciwych praktykach rynkowych (np. nakładanie przez przedsiębiorcę uciążliwych barier pozaumownych na konsumenta, który chce wypowiedzieć umowę) i krajowa ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (np. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie czy reklama wprowadzająca klienta w błąd).

 

Masz prawdo do informacji:

- o warunkach umowy proponowanych przez sprzedawcę, przed podpisaniem umowy; ogólne warunki umowy powinny być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem,

- o cenie energii elektrycznej, stosowanej w rozliczeniach,

- o rzeczywistym zużyciu i koszcie zaopatrzenia w energię elektryczną, podawanych w przyjętych przedziałach czasowych.

Umowy - która określa m. in.:

- nazwę i adres sprzedawcy energii elektrycznej,

- sposób uzyskiwania aktualnych informacji na temat cen energii elektrycznej,

- okres obowiązywania umowy, warunki jej przedłużania i wygaśnięcia umowy,wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat, które mają zastosowanie w przypadku, gdy nie są spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie.

Otrzymania stosownego zawiadomienia - sformułowanego w sposób przejrzysty i zrozumiały, o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy oraz do informacji o prawie wypowiedzenia umowy po otrzymaniu zawiadomienia (czyli odbiorca może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie akceptuje nowych warunków).

Rozwiązania umowy - poprzez złożenie oświadczenia; umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Twoje oświadczenie dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego; możesz jednak wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

 

Źródło: ure.gov.pl

TOP