Ogłoszenia

Zapraszamy do współpracy firmy z całej Polski

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem 

współpracy z Optima Energia, zapraszamy

do kontaktu pod numerem telefonu

+ 48 22 100 54 07

lub przez e-mail: biuro [at] optimaenergia.pl

 

 

Rynek energii. Cechy rynku, jego uczestnicy i formy.

Cechy

Trzy istotne z punktu widzenia zachowania uczestników rynku cechy rynku energii elektrycznej to:

 

 • Zrównoważenie w każdym momencie popytu na energię elektryczną z podażą, przy jednoczesnym braku praktycznej możliwości magazynowania energii elektrycznej, z czego wynikają pozycja i zadania Operatora Systemu Przesyłowego, Operatorów Systemów Dystrybucyjnych, pozycja Rynku Bilansującego, giełdy energii (www.polpx.pl) czy elektronicznych platform obrotu energią (np. www.poee.pl).

 

 • Zmienność w czasie zapotrzebowania na energię i jej zależność od szeregu czynników, takich jak np. specyfika branży i technologii, warunki pogodowe, pory roku, popyt na produkty i usługi itd., co przekłada się m.in. na konieczność prognozowania i grafikowania zużycia energii.

 

 • Brak możliwości określenia źródła wytworzenia, z którego pochodzi energia zużywana przez jej konkretnego odbiorcę, czyli np. firma produkcyjna z Wrocławia może zużywać energię wytworzoną w elektrowni zlokalizowanej na Górnym Śląsku.

 

Uczestnicy

Na rynku energii elektrycznej działa kilka grup uczestników:

 • Wytwórcy energii elektrycznej:

- elektrownie systemowe,

- elektrociepłownie lokalne,

- elektrownie i elektrociepłownie przemysłowe,

- elektrownie wodne, wiatrowe, słoneczne, opalane biomasą, biogazem itp.

 • Operator sieci przesyłowej (OSP) 220kV, 400kV i 750kV: PSE-Operator
 • Operatorzy sieci dystrybucyjnych (OSD) 110kV i niższych napięć: dawne spółki dystrybucyjne (lokalne zakłady energetyczne),
 • Lokalne spółki obrotu wydzielone ze struktur dawnych spółek dystrybucyjnych,
 • Niezależne spółki obrotu.

 

Formy

Podstawowe formy działalności uczestników rynku to:

 • Rynek kontraktowy, funkcjonujący w oparciu o umowy bilateralne,
 • Rynek giełdowy obejmujący rynek dnia następnego (transakcje SPOT) i rynek praw majątkowych (certyfikaty „zielone”, „czerwone” i „żółte”),
 • Platformy handlu elektronicznego energią (np. poee) funkcjonujące w oparciu o transakcje SPOT i transakcje terminowe,
 • Wymiana międzynarodowa funkcjonująca w oparciu o aukcje roczne, miesięczne, tygodniowe i dobowe, której operatorami są Operatorzy Systemów Przesyłowych krajów, z którymi Polska ma połączenia transgraniczne,
 • Rynek bilansujący, funkcjonujący jako rynek dobowo-godzinowy, którego zadaniem jest zamykanie bilansu energii elektrycznej w systemie, a którego operatorem jest OSP.

 

 

Regulatorzy rynku

Urząd Regulacji Energetyki

Funkcję kontroli i nadzoru nad polskim rynkiem energii pełni Urząd Regulacji Energetyki (URE), którego główne działania polegają na równoważeniu interesów przedsiębiorstw energetycznych i odbiorców energii poprzez:

 • Koncesjonowanie uczestników rynku energii,
 • Zatwierdzanie i kontrolowanie stosowania taryf za energię elektryczną, gaz ziemny i ich przesył/dystrybucję,
 • Zatwierdzanie IRiESP OSP oraz IRiESD poszczególnych OSD,
 • Kontrolowanie wykonania obowiązków wynikających z właściwych przepisów,
 • Wykorzystywanie środków prawnych w celu zapewnienia odpowiedniej jakości obsługi,
 • Stosowanie instrumentów prawnych dla promowania konkurencji na rynku energii elektrycznej i przeciwdziałania praktykom monopolistycznym.

Więcej informacji o URE na stronie: www.ure.gov.pl.

 

Operator Systemu Przesyłowego

Pewnego rodzaju regulatorem, głównie od strony technicznej jest firma PSE-Operator S.A., pełniąca funkcję Operatora Systemu Przesyłowego (OSP), której zakres zadań obejmuje:

Dbanie o bezpieczeństwo dostaw energii, poprzez zapewnienie odpowiednich zdolności przesyłowych i nadzór nad bezpieczeństwem funkcjonowania Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE),

Efektywne i niezawodne prowadzenie ruchu i zarządzanie przepływami w sieci przesyłowej 220 kV i 400 kV, i we współpracy z Operatorami Systemów Dystrybucyjnych w koordynowanej sieci 110 kV, oraz we współpracy z operatorami sieci innych krajów,

Zapewnienie zdolności KSE do przesyłania i dystrybucji energii elektrycznej, w obrocie krajowym i transgranicznym, poprzez remonty, modernizacje i rozbudowę sieci przesyłowej,

Dysponowanie jednostkami wytwórczymi przyłączonymi do sieci przesyłowej i koordynowanej sieci 110 kV, zarządzanie połączeniami z systemami elektroenergetycznymi innych krajów, przy uwzględnieniu technicznych i handlowych (umownych) ograniczeń w systemie elektroenergetycznym,

Zakup usług systemowych, przy jednoczesnym przestrzeganiu przejrzystych i niedyskryminujących zasad rynkowych i świadczenie usług systemowych, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania KSE,

Bilansowanie systemu elektroenergetycznego, na poziomie przesyłowym i koordynowanej sieci 110 kV, włącznie z rozliczaniem niezbilansowanych użytkowników sieci,

Zakup energii elektrycznej na pokrywanie strat sieciowych w sieci przesyłowej, przy jednoczesnym przestrzeganiu przejrzystych i niedyskryminujących zasad rynkowych.

Więcej informacji o Operatorze Systemu Przesyłowego na stronie: www.pse-operator.pl.

 

Akty prawne

Prawne ramy funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej są wyznaczone następującymi podstawowymi przepisami:

Ustawą „Prawo energetyczne” z dnia 10 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997 nr 54 poz. 348), z późniejszymi zmianami (tekst jednolity: Dz.U. 2006 nr 89 poz. 625),

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 stycznia 2003 r. w sprawie harmonogramu uzyskiwania przez odbiorców prawa do korzystania z usług przesyłowych (Dz.U. 2003 nr 17 poz. 158) z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej,

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 02 lipca 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz.U. 2007 nr 128 poz. 895),

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu elektroenergetycznego (Dz.U. 2007 nr 93 poz. 623),

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia z kogeneracji, uiszczenia opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej kogeneracji (Dz.U. 2007 nr 185 poz. 1314),

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 19 grudnia 2005 r. w sprawie szczegółowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej oraz zakupu energii elektrycznej i ciepła wytworzonych w odnawialnych źródłach (Dz.U. 2005 nr 261 poz. 2187) z późniejszymi zmianami,

Rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 grudnia 2004 r. w sprawie szczegółowych warunków przyłączenia podmiotów do sieci elektroenergetycznych, ruchu i eksploatacji tych sieci (Dz.U. 2005 nr 2 poz. 6).

Pozostałe dokumenty, mające istotne znaczenie z punktu widzenia funkcjonowania polskiego rynku energii elektrycznej:

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej (IRiESP) Operatora Systemu Przesyłowego, w szczególności w zakresie Bilansowania systemu i zarządzania ograniczeniami systemowymi czyli Regulaminu Rynku Bilansującego (więcej na stronie: www.pse-operatro.pl),

Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych (IRiESD) poszczególnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (więcej na stronach poszczególnych OSD),

Stanowiska i komunikaty Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

Taryfy dla dystrybucji energii elektrycznej, ogłaszane przez poszczególnych Operatorów Systemów Dystrybucyjnych i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (więcej na stronach poszczególnych OSD),

Taryfy dla energii elektrycznej, ogłaszane przez lokalne spółki obrotu wydzielone ze struktur dawnych spółek dystrybucyjnych i zatwierdzane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki jedynie w zakresie gospodarstw domowych (więcej na stronach poszczególnych spółek).

Podstawowe informacje o zmianie sprzedawcy

Zmiana sprzedawcy - Twoje prawo.

Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej są obowiązane zapewnić wszystkim podmiotom, na zasadach równoprawnego traktowania, świadczenie usług polegających na przesyłaniu energii od wybranego przez te podmioty sprzedawcy energii, na warunkach i w zakresie określonych w ustawie.

Samo świadczenie tych usług ma odbywać się na podstawie umowy przesyłowej, z tym, że nie może ono obniżać niezawodności dostarczania energii poniżej poziomu określonego odrębnymi przepisami, a także nie może powodować niekorzystnej zmiany ceny oraz zakresu dostarczania energii do innych podmiotów przyłączonych do sieci (art. 4 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne).

Należy podkreślić, że zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy – Prawo energetyczne oraz § 23 rozporządzenia przyłączeniowego zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłowych może zażądać zarówno odbiorca uprawniony, jak i dostawca (wytwórca lub przedsiębiorstwo obrotu).

Zgodnie natomiast z § 6 ust. 1 rozporządzenia w sprawie harmonogramu uzyskiwania dostępu do sieci odbiorcą uprawnionym może być także tzw. odbiorca rozproszony, tj. taki, któremu energia elektryczna dostarczana jest w kilku miejscach odbioru (niezależnie od ich charakterystyki), znajdujących się na terenie działania jednej spółki dystrybucyjnej.

 

Masz prawo do:

Wyboru sprzedawcy - z dostępnych na rynku ofert możesz wybrać tę, która jest dla Ciebie najkorzystniejsza.

Zwróć uwagę na proponowaną cenę oraz na inne warunki, jak opcje płatności (w tym termin płatności i sposób dokonywania płatności), okres obowiązywania umowy i warunki wypowiedzenia.

Jeśli zmieniłeś sprzedawcę, a nawet jeśli zrobiłeś to kilkukrotnie, a nie jesteś zadowolony z nowego sprzedawcy, masz prawo wrócić do swojego „pierwszego” sprzedawcy. Sprzedawca ten (tzw. sprzedawca z urzędu), ma obowiązek zawrzeć z Tobą umowę.

Bezpłatnej zmiany sprzedawcy - nie jesteś „przywiązany” do aktualnego sprzedawcy energii elektrycznej, jeśli uznasz, że oferta innego sprzedawcy, działającego na terenie Twojego OSD jest atrakcyjniejsza od obecnej, możesz bezpłatnie dokonać zmiany sprzedawcy.

Równoprawnego traktowania - sprzedawca zawiera z Tobą umowę na takich samych warunkach, jak z innym, równym Tobie, odbiorcą. Jakiekolwiek rozróżnienie kategorii odbiorców powinno być uzasadnione w obiektywny i przejrzysty sposób (np. przynależność do określonej grupy taryfowej).

Uczciwych praktyk handlowych - sprzedawca nie może stosować nieuczciwych i mylących metod sprzedaży – stanowi o tym unijna Dyrektywa o nieuczciwych praktykach rynkowych (np. nakładanie przez przedsiębiorcę uciążliwych barier pozaumownych na konsumenta, który chce wypowiedzieć umowę) i krajowa ustawa o zwalczeniu nieuczciwej konkurencji (np. rozpowszechnianie nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd wiadomości o swoim lub innym przedsiębiorstwie czy reklama wprowadzająca klienta w błąd).

 

Masz prawdo do informacji:

- o warunkach umowy proponowanych przez sprzedawcę, przed podpisaniem umowy; ogólne warunki umowy powinny być przedstawione jasnym i zrozumiałym językiem,

- o cenie energii elektrycznej, stosowanej w rozliczeniach,

- o rzeczywistym zużyciu i koszcie zaopatrzenia w energię elektryczną, podawanych w przyjętych przedziałach czasowych.

Umowy - która określa m. in.:

- nazwę i adres sprzedawcy energii elektrycznej,

- sposób uzyskiwania aktualnych informacji na temat cen energii elektrycznej,

- okres obowiązywania umowy, warunki jej przedłużania i wygaśnięcia umowy,wszelkie ustalenia dotyczące rekompensat, które mają zastosowanie w przypadku, gdy nie są spełnione standardy jakości usług zagwarantowane w umowie.

Otrzymania stosownego zawiadomienia - sformułowanego w sposób przejrzysty i zrozumiały, o każdym zamiarze wprowadzenia zmian do umowy oraz do informacji o prawie wypowiedzenia umowy po otrzymaniu zawiadomienia (czyli odbiorca może wypowiedzieć umowę, jeżeli nie akceptuje nowych warunków).

Rozwiązania umowy - poprzez złożenie oświadczenia; umowa ulega rozwiązaniu z ostatnim dniem miesiąca następującego po miesiącu, w którym Twoje oświadczenie dotarło do przedsiębiorstwa energetycznego; możesz jednak wskazać późniejszy termin rozwiązania umowy.

 

Źródło: ure.gov.pl

Polityka plików Cookie

OPTIMA ENERGIA TXM Sp. z o.o. Emilii Plater 53, 00-113 Warszawa

Polityka plików „cookie” Niniejsza Polityka dotyczy plików „cookie” i odnosi się do stron internetowych, których operatorem jest TXM Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (zwanych dalej: „stronami internetowymi”). 

Czym są pliki „cookie”? 

Poprzez pliki „cookie” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików „cookie”? Jakich plików „cookie” używamy? Czy pliki „cookie” zawierają dane osobowe Usuwanie plików „cookie” 

Pliki „cookie” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Stosowane są dwa rodzaje plików „cookie” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej, lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookie” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookie” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookie” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookie” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookie” w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookie” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookie” może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej. 

 

 z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 00009, o kapitale zakładowym w wysokości 0 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 95, REGON 34.

POSZUKUJEMY AUTORYZOWANYCH PARTNERÓW TECHNOLOGICZNYCH

Zapraszamy do współpracy firmy z całej Polski, których działalność koncentruje się w następujących obszarach:

 

 • wymiana układów pomiarowych;

 

 • kompensacja mocy biernej;

 

 • monitoring zużycia i jakości energii 

  elektrycznej;

 

 

 • dobór i instalacja rozwiązań solarnych i fotowoltaicznych;

 

 

 • produkcja i instalacja mikroturbin wiatrowych:

 

 • audyt energetyczny:

 

 

 • wymiana oświtlenia na  energooszczędne;

 

 • inne, powiązane tematycznie z szeroko rozumianą efektywnością i optymalizacją energetyczną.

 

Zapytania i zlecenia w wymieninych obszarach otrzymujemy z terenu całego kraju.

Oferujemy  jasne i przejrzyste zasady współpracy określone w umowie współpracy.

Oczekujemy najlepszej dostępnej jakości usług, konkurencyjnej ceny, długoterminowej współpracy opartej na zasadach partnerskich. Wspólnie z naszymi Partnerami zbieramy doświadczenia, budujemy relacje i zmierzamy do budowy długoterminowej współpracy.

 

Jeżeli są Państwo zainteresowani podjęciem 

współpracy w ramach Programu

Partnerskiego Optima Energia, zapraszamy

do kontaktu pod numerem telefonu

+ 48 22 100 54 07

lub przez e-mail: biuro [at] optimaenergia.pl

TOP